JS100 APPLICATION เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมบริการข่าวสารของสถานีวิทยุ จส.100 มีฟังก์ชั่นครบเพื่อให้คุณสามารถฟังวิทยุออนไลน์รายงานสถานการณ์บนท้องถนน ดูแผนที่เดินทาง ติดตามข่าวจากศูนย์ข่าวแปซิฟิก ทวิตเตอร์ และแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

 

ด้วย JS100 APPLICATION ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.100) และ บริษัท โกลบเทค จำกัด (NOSTRA Map) คุณจะไม่พลาดเหตุการณ์บนท้องถนนที่พร้อมให้คุณติดตามข่าวสารและแจ้งเหตุการณ์กลับไปยังสถานีได้อย่างสะดวก

 

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการ JS100 APPLICATION

โปรดศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอพพลิเคชั่น” หรือ “ระบบ”) ระหว่าง บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท โกลบเทค จำกัดบริษัท” “เรา” หรือ “JS100 APPLICATION”) กับ ผู้ใช้งานคุณ”) กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ใช้งาน

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

คุณยอมรับและตกลงว่า คุณจะใช้บริการ JS100 APPLICATION ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมาย หรือในลักษณะที่เหมาะสม ชอบธรรม และไม่ได้เป็นการจำกัดเพียงเท่านี้ คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้บริการ JS100 APPLICATION คุณจะ:

• คุณอาจจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคุณเข้าใจและยอมรับว่าทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณและอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกของคุณได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการใช้งาน คุณไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไขคุณยอมรับว่าบัญชีจะถูกยกเลิกทันที

• คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวังป้องกันตามที่จำเป็นสำหรับตัวคุณหรือสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจาก ไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส และข้อมูลใด ที่อาจเป็นอันตราย หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อหาข้อมูลของระบบ

• คุณต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

• คุณต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่บุคคลอื่น รวมทั้งข้อความอื่น ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย

• คุณตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) แก้ไขดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด จากเว็บไซต์ รวมทั้งลอกลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ใด ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

• คุณจะไม่ทำการส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการทำลายการให้บริการของเรา

• คุณจะไม่แทรกแซงหรือรบกวนบริการของเรา หรือ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครือข่ายใด ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา หรือฝ่าฝืนขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อกำหนด นโยบาย หรือระเบียบของเครือข่ายใด ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา

• คุณจะไม่ใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ใด เช่น โรบ็อต สไปเดอร์ หรือแอพพลิเคชั่นในการสืบค้น/ดึงข้อมูล หรือจัดทำดัชนีส่วนใด ของบริการของเรา หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

• แผนที่ NOSTRA อาจมีความไม่เที่ยงตรงถูกต้องในทางเทคนิค อาจมีการพิมพ์ สะกดผิด หรือข้อผิดพลาดใด และแอพพลิเคชั่นหรือแผนที่ NOSTRA อาจมีเนื้อหาที่ล่วงต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ หรือ อาจเป็นของ หรือ สิทธิของบุคคลอื่น เราไม่ขอรับผิดใด ในความเสียหาย สูญเสีย สูญหาย และ ผลใด ที่ตามมาอันเป็นผลจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือ การใช้แผนที่ NOSTRA หรือจากการดาว์นโหลด คัดลอก จัดพิมพ์ ดู หรือ รับฟังใด โดยผู้ใช้เนื้อหาข้อมูลใด ของแอพพลิเคชั่นนี้ หรือแผนที่ NOSTRA

• ในส่วนการบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ทางบริษัทไม่สนับสนุนให้คุณใช้งานหรือป้อนข้อมูลใน JS100 APPLICATION ในขณะขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานคุณยอมรับและตกลงว่าคุณจะใช้งานโดยระมัดระวังระหว่างการขับขี่ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

• สำหรับบริการของเราที่อนุญาตให้คุณอัพโหลดข้อมูลเนื้อหาหรือรูปภาพมาจัดเก็บได้ คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด สำหรับข้อมูลนั้น และเมื่อคุณอัพโหลดข้อมูลมาจัดเก็บบนระบบของเรา คุณยอมรับและได้อนุญาตให้เรามีสิทธิ์ในข้อมูลของคุณ ในการใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์ที่คุณให้จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการของเราให้ตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น สิทธิ์นี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม

• เรามีการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนการทำงาน ฟังก์ชั่น รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในแอพพลิเคชั่น และเราอาจระงับ หรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดคุณยอมรับและตกลงที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เราเปิดให้บริการ และสำหรับการใช้บริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คุณยอมรับและตกลงที่จะอัพเดทเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในอนาคตอาจจะไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการบางรุ่นที่รองรับอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุด เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีนโยบายการบริหารและใช้ข้อมูลดังนี้

 

• ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและใช้งานโดย JS100 APPLICATION

• เราทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน JS100 APPLICATION เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เพศ และวันเกิด คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน JS100 APPLICATION โดยใช้ชื่อบัญชี Facebook เพื่อช่วยให้เข้าใช้งานสะดวกมากขึ้น โดยเราจะใช้อีเมล์ของคุณเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้ตำแหน่งของสถานที่ของคุณเพื่อช่วยให้แอพพลิเคชั่นทราบถึงพื้นที่ที่คุณอยู่ เราอาจใช้อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อหรือส่งข่าวสารถึงคุณ

• คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณเปิดฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของคุณโดยผ่านอุปกรณ์มือถือที่มี GPS หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่แท้จริงของคุณและใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและบอกที่อยู่ของคุณกับบุคคลที่สาม ถ้าคุณต้องการปกปิดข้อมูลนี้คุณสามารถปิดฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของคุณผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

• เราจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณผ่านแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา เช่น วันที่และเวลาใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา ข้อมูลที่คุณเปิดดู หรือข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ หมายเลข IP และข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเราใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับประเมินความสนใจและความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการของเราให้ตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

• การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

• เราอาจจะมีการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามในแอพพลิเคชั่น เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อคุณทางอีเมล์ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

• เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า ธุรกิจหรือบุคคลอื่น ที่วางใจได้ โดยดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม

• เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการใช้งานของคุณหากเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ () ตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ () ตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการบริการของเรา () ปกป้องการละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และความปลอดภัยของบริษัทและบุคคลอื่น

 

 

การจำกัดความรับผิดทางกฎหมาย

 

• บริษัทไม่รับรองใด ในข้อมูลที่ปรากฏใน แอพพลิเคชั่น หรือ แผนที่ NOSTRA เราไม่ให้คำรับรอง หรือยืนยันในความเที่ยงตรงถูกต้องของข้อมูลในแอพพลิเคชั่น หรือแผนที่ NOSTRA เราไม่ขอรับผิดชอบในการใช้หรือผลใด อันเกิดจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา ในแอพพลิเคชั่น หรือแผนที่ NOSTRA คำที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ เราไม่ขอรับรองว่า ) ข้อมูลใด ใน แอพพลิเคชั่น หรือแผนที่ NOSTRA นี้จะปรากฏอยู่เสมอตลอดเวลา หรือปรากฏอยู่ทั้งหมด ) ข้อมูลใด ใน แอพพลิเคชั่น หรือแผนที่ NOSTRA จะครบถ้วนเป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อผิดพลาด ตกหล่น หรือเชื่อถือได้เสมอ

เพียงเท่าที่จะสามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย เราขอไม่รับผิดชอบใด และไม่รับรองใด อย่างชัดเจนหรือโดยปริยายจากความพึงพอใจในคุณภาพ การที่เอาไปใช้ การซื้อขายในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของสินค้า ความสมบูรณ์และความใส่ใจในขั้นตอนการผลิต และการปราศจากการละเมิดสิทธิ์

• ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด รวมถึงความสูญเสีย การบาดเจ็บ การสูญเสียผลกำไร รายได้ ยอดขาดทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งาน JS100 APPLICATION ทุกกรณี

• ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือข้อมูลใด ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อื่น ที่เกิดจากการแชร์โลเคชั่นจาก JS100 APPLICATION ใด ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม

 

 

การรักษาความปลอดภัย

 

เราตระหนักดีว่าความเชื่อถือของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการบริการของเรา เราจึงพัฒนาระบบและให้บริการตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิธีใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกดักจับระหว่างทาง ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น

 

 

การแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการ

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับและตกลงว่าคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนบนหน้านี้

 

Last updated: May, 2015

© 2015 GlobeTech Co., Ltd.

92/44 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel: (66) 2 266 9940